Pilates24seven – Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

Lid: persoon/partij met een (geldig) Product van Pilate24seven

Lidmaatschap: ontstaat nadat een persoon/partij een Product heeft aangeschaft bij Pilates24seven

Product: een product/dienst binnen het aanbod van Pilates24seven, beschikbaar gesteld via de website.

Artikel 2: Algemeen en toepasselijkheid

2.1
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Pilates24seven. Het (post)adres van Pilates24seven is Da Costastraat 29B 3751 GA te Bunschoten-Spakenburg, met het KvK-nummer 68318219. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@pilates24seven.nl. Pilates24seven heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie zal altijd op de website (www.pilates24seven.nl) beschikbaar worden gesteld.

2.2
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)verhoudingen tussen Pilates24seven en personen/partijen, die zich via de website van Pilates24seven, de Linktopay of direct bij Pilates24seven hebben aangemeld voor het kopen van producten en het volgen van trainingen/lessen binnen het aanbod van Pilates24seven. Deze personen/partijen stemmen ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen in samenspraak met Pilates24seven.

Artikel 3: Aanmelding, tarieven en betaling

3.1
Aanmelden bij Pilates24seven kan op de volgende manier door registratie en aanmelding via de website (www.pilates24seven.nl) door het (naar waarheid) invullen van een door Pilates24seven beschikbare papieren registratieformulier online, volledig in te vullen.

3.2
De ingangsdatum van de betaling start in beginsel nadat persoon/partij zich heeft aangemeld om Product af te nemen. Van voorgaande kan in het geval van promotieacties (vanwege het feit dat deze veelal betrekking hebben om een startperiode in de toekomst) en/of in onderling overleg met persoon/partij worden afgeweken.

3.3
De online betalingen van producten wordt verzorgd door Linktopay en een samenwerkende payment service provider (Mollie).

3.4
Bij stornering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning verzonden waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

3.5
Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de Cursus bij Pilates24seven worden ontzegd, totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.

3.6
Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan, kan het lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen.

3.7
De tarieven behorende bij het aanbod van Pilates24seven worden getoond op de website (www.pilates24seven.nl). Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Pilates24seven behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Leden worden tenminste 2 maanden voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.

3.8
Een lidmaatschap is strikt persoonlijk.

3.9
Een lidmaatschap kan op ieder moment worden gestart en worden opgezegd. Bij opzegging wordt een opzegtermijn van 30 dagen gehanteerd.

3.10
Een opzegging dient schriftelijk of per email bij Pilates24seven te gebeuren. Het abonnement wordt pas beëindigd ná schriftelijke (email)bevestiging van Pilates24seven.

3.11
In het geval van ernstige blessures en/of ziekte(s) kan het (tijdelijk) stopzetten van lidmaatschap/betaling abonnementsgelden met Pilates24seven bespreekbaar worden gemaakt. Het stopzetten met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

3.12
Pilates24seven houdt zich het recht voor, bijvoorbeeld op basis van intake en/of de inhoud van het registratieformulier, om personen/partijen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Daarnaast is Pilates24seven gemachtigd om personen/partijen te weigeren en/of eenzijdig het abonnement op te zeggen, zonder dat hierbij restitutie van abonnementsgelden is verschuldigd.

Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid

4.1
Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van het aanbod van de cursus, is geheel voor eigen risico.

4.2
Lid heeft in het geval van bestaande blessures/ziekte/andere ongemakken de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor zichzelf

4.3
Pilates24seven en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel.

4.3
Lid zal zowel Pilates24seven als de instructeur/instructrice vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 5: Persoonsgegevens en privacy

5.1
Ieder lid is zich ervan bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Pilates24seven verstrekt, zoals onder meer naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van Pilates24seven gebruikt.

5.2
Pilates24seven kan foto’s of video’s maken van de lessen/trainingen voor gebruik op social media of op de website. Lid is hiervan op de hoogte en verleent zijn/haar toestemming hiervoor.

5.3
Lid verleent door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden aan Pilate24seven toestemming om aanbiedingen van Pilates24seven per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 6: Website

6.1
De verstrekte informatie op de website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

6.2
Hoewel Pilate24seveb de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Pilates24seven niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Lid doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de persoonsgegevens, tenzij er aan de zijde van Pilates24seven sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

6.3
De websites van derde partijen waarnaar op de website (hyper)links zijn opgenomen, worden niet door Pilates24seven gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Pilates24seven aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

Artikel 7: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot Pilates24seven dient men zich te wenden tot de instructeur/instructrice en/of tot Pilates24seven (telefonisch en/of per email).

Artikel 8: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Pilates24seven geldt het Nederlands Recht.

Artikel 9 Annulering

9.1

Annulering is mogelijk binnen veertien (14) dagen na aankoop, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Klant niet meer dan 5 video’s uit het Programma heeft bekeken. Indien de Klant meer dan 5 video’s van het Programma bekijkt binnen deze 14 dagen, doet hij hiermee uitdrukkelijk afstand van zijn recht op annulering.

9.2

Pilates24seven kan daartoe controleren of klant de video’s heeft gezien of niet. Indien uit de gegevens van Pilates24seven blijkt dat Klant meer dan 5 video’s heeft gestart en gekeken, is annulering van de overeenkomst niet meer mogelijk.

9.3

Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Pilates24seven.

Artikel 10: Tot slot

10.1
Het lid verklaart zich door inschrijving bij Pilates24seven akkoord met de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden.